Örebro Teologiska högskola

Örebro Teologiska högskola是瑞典46所U-Multirank大学之一。Örebro Teologiska högskola是一所位于Örebro的小型大学,有310名学生(2019年数据或最新可用)。它成立于1908年。就其学科和学位课程的范围而言,Örebro Teologiska högskola是一个专业机构。Örebro Teologiska högskola本科毕业率为32,78 (D分)。正如它的日暴图表所表明的那样,Örebro Teologiska högskola在知识转移方面是最强的。该图表是该大学在五个U-Multirank维度上的绩效概要的快照说明。它的总体情况显示,它在各项指标上的表现都是最好的,总体得分为两个“A”(非常好)。要全面概述这所大学的表现,请参阅下表中的完整表现分数。

Örebro Teologiska högskola
1623箱
701 16 Örebro
瑞典

https://altutbildning.se/

嵌入的阳光: